سامانه پیگیری تراکنش های ناموفق مسکن
به سامانه پیگیری تراکنش های ناموفق بانک مسکن خوش آمدید. در صورتی که موفق به انجام تراکنش خود نشدید در این بخش می توانید با ورود اطلاعات تراکنش خود مسئولین بانک را مطلع نمایید. درخواست شما در اسرع وقت توسط بانک بررسی شده و شما توسط همین سامانه می توانید از نتیجه تراکنش خود مطلع گردید.