مشاهده کد شبا
سرویس مشاهده کد شبا صرفا جهت حساب ها / کارت های متمرکز بانک مسکن می باشد.
توجه : دارندگان حساب های دفترچه ای شامل سپرده ، تسهیلات و قسط برای اخذ کد شبا به شعبه مربوطه مراجعه فرمایید.

           انتخاب نوع حساب

توجه!
  • برای اخذ کد شبای حسابهای تسهیلاتی شماره حساب مورد نظر(انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن و حساب مسکن جوانان) و یا شماره قرارداد تسهیلات دریافتی را وارد نمایید.
توجه!
  • این بخش شامل ارایه کد شبا در خصوص تمامی حسابها به جز حسابهای تسهیلاتی می باشد.
توجه!
  • برای اخذ کد شبا شماره کارت تسهیلات را وارد نمایید.
توجه!
  • برای اخذ کد شبا شماره کارت بانک مسکن را وارد نمایید.
UserName